No 24 (2020)

Complex Systems Informatics and Modeling Quarterly

Table of Contents

Articles

Erika Nazaruka
PDF
I-II
Inna Skarga-Bandurova, Yana Krytska, Artem Velykzhanin, Lina Barbaruk, Oleksandr Suvorin, Mikhail Shorokhov
PDF
1-14
Khairunisa Sharif, Bastian Tenbergen
PDF
15-30
Johannes Wichmann, Kurt Sandkuhl, Nikolay Shilov, Alexander Smirnov, Felix Timm, Matthias Wißotzki
PDF
31-48
Ralf Härting, Christopher Reichstein, Kurt Sandkuhl, Nathalie Hoppe, Hakan Yesilay
PDF
49-60